Udalosti
 Novinky
11.12.2017 - Spustenie nášho nového portálu.

Projekcia dopravných staviebHlavným predmetom činnosti firmy iProdos s.r.o. je vypracovanie projektových dokumentácií dopravných stavieb:
 

  • Cestné komunikácie: návrhy nových komunikácií, rekonštrukcie prípadne rozšírenia jestvujúcich komunikácií
  • Lesné a poľné komunikácie
  • Komunikácie pre peších: návrhy nových chodníkov, rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov
  • Návrhy parkovísk, odstavné plochy, vyhradené státia
  • Nové dopravné značenia: zvislé aj vodorovné
  • Dočasné dopravné značenia: pri realizácií stavebných prác na cestnej komunikácií a chodníkoch, pretlaky a rozkopávky pri realizácií inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, dátové vedenia a pod. ...)
  • Návrhy ochádzkových trás pri čiatočnej, alebo úplnej uzávere 
  • Vjazdy / výjazdy na pozemky, stavebné pozemky, napojenia rodinných domov na komunikácie, prístupové komunikácie
  • Návrhy plôch spevnených, alebo nespevnených, trvalých, alebo dočasných, areálové plochy
  • Dopravno - inžinierske štúdie
  • Kapacitné výpočty križovatiek
  • Výpočty v zmysle príslušných STN EN
  • Pasportizácia cestných komunikácií