iprodos.sk - Projekcia dopravných stavieb
 Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.

Projekcia dopravných staviebHlavným predmetom činnosti firmy iProdos s.r.o. je vypracovanie projektových dokumentácií dopravných stavieb:
 

 • Cestné komunikácie: návrhy nových komunikácií, rekonštrukcie prípadne rozšírenia jestvujúcich komunikácií
 • Lesné a poľné komunikácie
 • Komunikácie pre peších: návrhy nových chodníkov, rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov
 • Návrhy parkovísk, odstavné plochy, vyhradené státia
 • Nové dopravné značenia: zvislé aj vodorovné
 • Dočasné dopravné značenia: pri realizácií stavebných prác na cestnej komunikácií a chodníkoch, pretlaky a rozkopávky pri realizácií inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, dátové vedenia a pod. ...)
 • Návrhy ochádzkových trás pri čiatočnej, alebo úplnej uzávere 
 • Vjazdy / výjazdy na pozemky, stavebné pozemky, napojenia rodinných domov na komunikácie, prístupové komunikácie
 • Návrhy plôch spevnených, alebo nespevnených, trvalých, alebo dočasných, areálové plochy
 • Dopravno - inžinierske štúdie
 • Kapacitné výpočty križovatiek
 • Výpočty v zmysle príslušných STN EN
 • Pasportizácia cestných komunikácií